بررسی برچسب

صدقه

آیا صدقه باید به دست مستحق برسد؟

در تحقّق مفهوم صدقه «قبض مستحق» شرط است و تا زمانی «قبض» صورت نگرفته باشد، نمی توان صدقه داد، گرچه پول کنار گذاشته شده یا مثلا در صندوق ریخته شده باشد. در این صورت بدون…

صدقه

صدقه ملانصرالدین گوسفند مردم را می دزدید و گوشتش را صدقه می کرد. از او پرسیدند: این چه کاریست که می کنی؟ ملا جواب داد: ثواب صدقه با بره دزدی برابر است فقط در میان پیه و…

دامنه جبر تا کجاست؟

جبر بر همه حوادث و رویدادها و پدیده های عالم ، جز اعمال و رفتار انسان ، حاکم است ؛ زیرا همه موجودات جهان مقهور اراده و مشیّت خداوندند و هیچ موجودی در کنار مشیّت او قدرتی…

مقداری جنس پیداشده ودارای قیمت کمی می باشد ،آیا استفاده کردن ازآن وسیله برای نماز…

لازم است تایک سال اعلام نمائید تاشاید مالک تنگشتر پیداشود واگر ازپیداشدن مالک مأیوس هستید باید انگشتر راازطرف مالک آن به فقیر صدقه بدهید وچنانچه میخواهید برای خودتان نگه…