بررسی برچسب

شیطان

چهار جهت حمله ی شیطان

چهار جهت حمله ی شیطان یکی از دشمنان قسم خورده انسان که در قرآن کریم خداوند متعال از او یاد کرده است، شیطان است. دشمن آشکاری که ابایی از دشمنی با آدمیزاد ندارد و رسما…