بررسی برچسب

شومان

اولین جن

بسم الله الرحمن الرحیم چند وقت پیش سؤالی از طرف دوستان مطرح شد که بعد از بررسی آیات و روایات تصمیم گرفتم مسأله را به صورت مطلب مستقلی ارائه کنم: سؤال: همانطور که می…