بررسی برچسب

شهید

احکام میت و شهید

میت و شهید غسل دادن و کفن کردن میت مسلمان واجب است؛ لیکن شهید از این حکم استثنا شده است و بر او با همان لباس و بدن خون آلود نماز گزارده و سپس دفن می‌شود غسل ميت سئوال…