بررسی برچسب

شمر

شمر چگونه شمر شد؟

شمر بن ذی الجوشن از طایفه بنی طلاب و از رؤسای هوازن است. نامش شَرحبیل و شمر لقب او است. شمر در جنگ صفین همراه امیرالمؤمنین علی(ع) و در لشکر حضرت بود و سپس ساکن کوفه شد…