بررسی برچسب

شفیع

شفیع و شافع صفات خداوند

شفیع و شافع را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید  پاسخ : واژه شناسى «شفیع» و «شافع» صفت «شفيع (شفاعتگر) » ، مبالغه در «شافع» و برگرفته از «شفع» است كه بر…