بررسی برچسب

شطحیات

عبدالقادر گیلانی چه کسی بود؟

چرا عبدالقادر گیلانی توسط شیعه مورد انتقاد قرار گرفته است؟ آراء و عقاید اشتباه عبدالقادر چه بود؟ عبد القادر گیلانی در سال 471 هـ.ق در یکی از دهکده های گیلان به نام نیف…