بررسی برچسب

شبکه های اجتماعی

هرچی آنلاین تر تنها تر؟!

در ميان عوامل فردی كه پيشبينی كننده اعتياد افراد به شـبكه هـاي مجـازی انـد، احسـاس تنها بودن اهميت بسزايی دارد. بسياری از محققان احساس تنها بودن را تجربـه ذهنـی…