بررسی برچسب

شبهه

پاسخ به یک آتئیست

پاسخ به یک آتئیست در نظم نوین جهان که توسط انسان‌هایی پلید برنامه‌ریزی می‌شود، برخی از جوانان کشورهای غربی به سمت الحاد و عدم باور به خدا پیش می‌روند. خطر رواج این…

شان نزول سوره تحریم چیست؟

شان نزول سوره تحریم چیست؟+ پاسخ به چند شبهه با توجه به آیات ابتدایی (1 – 5) سوره تحریم، شأن نزول آن چیست؟ و پیامبر چه سرّ یا رازی را با همسرانش در میان نهاد و آنها او…