بررسی برچسب

سید

احترام به سادات و نسل کوثر

مقدمه: از مسائلي كه به نوعي در قرآن مطرح و روايات فراواني به آن سفارش كرده و علما و بزرگان به آن اهميّت داده اند، احترام به سادات و ذرّية پيامبر اكرم (ص) و اولاد ائمة…

تعبیر خواب سید

به طور كلي رؤيت سيد درخواب ناشي از ارتباط روحي و قلبي بينندة خواب با ولايت دارد و اين حب و عشق به ولايت درخواب به سيماي سيّد ظهور مي كند.