بررسی برچسب

سگ

سگ حریص

سگ حریص سگ که استخوانی را از یک آدم مهربان دریافت نموده بود با عجله به طرف کلبه پیرزن می دوید. و برای رسیدن به خانه باید از روی پل چوبی عبور می کرد. در حین عبور کردن در…

خواب دیدن سگ

سگ سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد.…

خواب دیدن سگ

سگ دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

تطهیر ظرفی که سگ به آن زبان زده

تطهیر ظرفی که سگ به آن زبان زدهاگر ظرفی را سگی لیسیده باشد، چگونه باید آن را تطهیر کرد؟پاسخ:آیات عظام: امام، رهبری، وحید، صافی، گلپایگانی، تبریزی، خویی: به احتیاط واجب در…

خواب دیدن سگ

سگ سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی…