بررسی برچسب

سوره های عزائم

سوره های عزائم قرآن کدامند؟

سوره هاي عزائم قرآن كدامند و چند آيه در قرآن وجود دارد كه سجده واجب دارند؟ پاسخ: عَزائِمُ یا عَزائِمُ السُجود، به سوره‌های سَجده، فُصِّلَت، نَجم و عَلَق اشاره دارد…