بررسی برچسب

سوره حدید

سوره ای که نام یک فلز است

كدام سوره قرآن نام یک فلز است؟ پاسخ، سوره پنجاه و هفتم قرآن يعنى سوره حديد است. حديد در زبان عربى به معناى آهن است. مى دانيد چرا اين سوره را حديد ناميده اند؟ اگر…