بررسی برچسب

سوره تحریم

شان نزول سوره تحریم چیست؟

شان نزول سوره تحریم چیست؟+ پاسخ به چند شبهه با توجه به آیات ابتدایی (1 – 5) سوره تحریم، شأن نزول آن چیست؟ و پیامبر چه سرّ یا رازی را با همسرانش در میان نهاد و آنها او…