بررسی برچسب

سفر

کثیر السفر کیست ؟

کثیر السفر کیست ؟ مسافر باید نماز ظهر، عصر و عشا را با هشت شرط، شکسته بجا آورد یعنی دو رکعت بخواند، یکی از شرایط این هست که شغل او مسافرت و یا کثیر السفر نباشد؛…