بررسی برچسب

سر مکنون

منظور از سر مکنون چیست؟

منظور از سر مکنون چیست؟ سر به معنی نهان و امر پوشیده است. راغب اصفهانی می گوید: سِرّ حدیثی است که در نفس مکتوم است. در قرآن است: قل أنزله الّذی یعلم السرّ فی…