بررسی برچسب

سرنوشت

قسمت و سرنوشت در ازدواج

قسمت و سرنوشت در ازدواج "اگر قسمت شود، این دو نفر با هم ازدواج می‌کنند." چه بسا این‌گونه جملات در میان مردم بارها شنیده شده و برداشتی که از واژگان سرنوشت و قسمت در پس…