بررسی برچسب

سرمایه داری

کاپیتالیسم چیست؟

کاپیتالیسم چیست؟ کاپیتالیسم یا نظام سرمایه داری صنعتی , عبارت از یک سیستم اقتصادی است که در آن , وسایل عمدهء تولید به واسطهء سرمایه های شخصی فراهم شده و به مالکیت شخصی…