بررسی برچسب

سدیم کلراید

اطلاعات دارویی سدیم کلراید

اطلاعات دارویی سدیم کلراید موارد مصرف سرم تزریقی سدیم کلراید محلول ايزوتونيك (9/0 درصد كلرور سديم يا محلول نمكي نرمال) به عنوان جانشين شونده در حالاتي كه با از دست رفتن…