بررسی برچسب

سحر

اگـر سـاحـران مـی توانند , اعمال خارق العاده ای شبیه معجزه انجام دهند , چگونه می…

کـار ساحر متکی به نیروی محدود انسانی است و معجزه از قدرت بی پایان و لایزال الهی سرچشمه می گیرد لذا هر ساحری کارهای محدودی می تواند انجام دهد , و اگر ماورای آن را بخواهند…

برای سحرخیزی چه کنیم ؟

سحرخیزی مشکل است ، امّا با تصمیم قاطع آسان می شود . اگر مثلاً مسافرتی با دوستان همدل پیش آید و وقت حرکت ، سحر باشد ، سحرخیزی آسان و حتّی شوق انگیز است