بررسی برچسب

سجده

سجده چیست,ذکر سجده,متن سجده,احکام سجده,در سجده چه میگوییم,اعضای هفتگانه سجده,معنی سجده,سجده صحیح زنان

۳- آیا صحیح است که درسجده آخر نماز غیر از دعاهای وارد شده به زبان محلی عربی خودمان…

۳-خود ذکر واجب است ومستحب است دعاهایی راکه روایت شده است ، پیش از شروع درذکر وپس از سربرداشتن از سجده اول بخواند وتسبیح بزرگتر را انتخاب کند وآن را تکرار نماید وبرشماره (…