بررسی برچسب

سجده

سجده چیست,ذکر سجده,متن سجده,احکام سجده,در سجده چه میگوییم,اعضای هفتگانه سجده,معنی سجده,سجده صحیح زنان

منظور از سجده مندوبه چیست؟

در مقابل بعضي از آيات قرآن، كلمه سجده مندوبه آمده، در صورت امكان منظور از سجده مندوبه را ذكر كنيد و ذكر مربوط به آن را بنويسيد؟ پاسخ: در پاسخ به پرسش فوق، بايد گفت:…

آیا سجده بر قبور ائمه جایز است ؟

سجده مخصوص ذات خداوند است و برای غیر او - هر کس باشد - جایز نیست و اگرافرادی چنین عـمـلـی را انـجام دهند , از روی جهل به مبانی مذهب است و باید آنها رامتوجه ساخت که سجده…

آیا شیطان وجود دارد؟

وجود شیطان از واقعیّت های مسلّم است که در قرآن مجید و همچنین روایات بسیار از او وکیدها و مکرها و وسوسه ها و دشمنی هایش با انسان سخن به میان آمده است، به چند مورد آن اشاره…

از آنجا که سجده کردن جز برای خداوند روا نیست، چطور خداوند امر کرد ملایک بر انسان…

اولا، چنانکه برخی از دانشمندان فرموده اند، ممکن است معنای سجده ملایک در برابر آدم((علیه السلام)) این باشد که فرشتگان برای خدا، امّا در برابر آدم سجده کنند. بنابراین حضرت…

خواب دیدن سجده

سجده اگر کسی بیند سجده حق تعالی می کرد، دلیل است بر مردی بزرگوار ظفر یابد.اگر بیند جز حق تعالی کس دیگر را سجده می کرد، دلیل که امیدی که دارد برنیاید.