بررسی برچسب

زنجبیل

زنجبیل چه خواصی دارد ؟

خواص زنجبیل ویسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا در آن جا جامی بنوشانندشان که آمیخته بازنجبیل باشد.(سوره انسان/ ۱۷) خواص بیشمار زنجبیل نوعی ادویه از ریشه گیاهان…