بررسی برچسب

رویا

رویای صادقه چیست؟

رویای صادقه چیست؟ رؤیا از جهت آنچه که انسان در خواب می بیند و از حیث مقام و مرتبه وجودی انسان که گیرنده و دریافت کننده آن صورت ها می باشد دارای اقسامی است: ۱- خوابی که…