بررسی برچسب

رویا

خواب نما شدن

بسم الله الرحمن الرحیم آیا خواب و رؤیا حجیت شرعی دارد؟ در ميان‌ بخشي‌ از جامعه‌ ما اعتقاد به‌ خواب‌ و عمل‌ بر اساس‌ آن‌ به‌ صورت‌ امري‌ معمول‌ در آمده‌ و برخي‌ چنان‌…