بررسی برچسب

روان

چه عواملی سبب فشار روانی میشود؟

چه عواملی سبب فشار روانی میشود؟ فرایند های درونی نظیر تعارض های حل نشده ی ناهشیار یا هشیار نیز میتواند تنش زا باشد و فشار روانی ایجاد کند.وقتی باید یکی از دو هدف یا دو…