بررسی برچسب

رنگ

روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها روانشناسی رنگ ها آبی رنگ آبی آرامش کامل را نشان میدهد و سیستم اعصاب مرکزی را تسکین میدهد.فشار خون،میزان ضربان و تنفس کاهش میابد.بدن خود را با…