بررسی برچسب

رستاخیز

قیامت و رستاخیز یعنی چه؟

معنای قیامت: در لغت قیامت‌ از قیام‌، خیزش‌ وبرخاستن است‌؛ و در اصطلاح‌، برخاستن‌ انسان‌ از خاک‌ و حضور در عالم‌ پس‌ از مرگ ‌. تقسیم قیامت به صغری و کبری…