بررسی برچسب

رزق

منظور از رازقیت خداوند چیست؟

سوال: با توجه به اينكه رازقیت از صفات برتر الهي است و با توجه به اينكه خدا خود ما را آفريده خصلت گرسنه شدن و تشنه شدن و... را خود او در وجود ما گذاشته، پس حالا نيز بايد…