بررسی برچسب

رجبیون

ماه رجب چه فضایلی دارد؟

ماه رجب از ماه های بسیار باعظمتی است که رحمت بی پایان الهی همچون ابر بهاری در آن سرازیر می شود و اعمال آن از پاداش و ثوابهای ویژه و مضاعفی برخوردار است. روزه، انجام…