بررسی برچسب

رابطه

چهار روش اشتباه جلوگیری از رنجش

چهار روش اشتباه جلوگیری از رنجش بااتخاذ چهار روش میتوان از وارد شدن به مشاجره و رنجش ناشی از آن جلوگیری کرد این شیوه ها عبارتند از:( مبارزه/ فرار/ وانمودکردن / کنار…