بررسی برچسب

ذکر

معنی یا ذالجلال والاکرام

كلمه ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ نامى از اسماى حسناى خدا است، كه به مفهوم خود تمامى اسماى جلال و اسماى جمال خدا را در بر مىگيرد.مسماى به اين نام در حقيقت ذات مقدسه خدايى…