بررسی برچسب

ذات

آیا صفات خدا عین ذات خداست؟

آيا صفات خدا عین ذات خداست و اينكه آيا در روز ازل كه غير خدا موجودي نبوده، صفات فعل خدا بوده، اگر بوده چرا ظاهر نگشته بود. پاسخ: وجود خداوند همه صفات كمالي را دارد…