بررسی برچسب

دارچین

خواب دیدن دارچین

دارچین اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود.