بررسی برچسب

خیر

وجود شر در عالم هستی چگونه است؟

مسئله شر، يكي از كهن ‌ترين مسائلي است كه انديشه آدمي را به خود مشغول داشته است. از آن زمان كه انسان پا به عرصه خاك گذاشت، خويشتن را هم ‌آغوش رنج و رنجوري يافت و همراه با…