بررسی برچسب

خیال

نقش قدرت خیال بر ذهن و بدن

نقش قدرت خیال بر ذهن و بدن از جمله مبناهايي که جهت اثبات تأثیر خیال بر روی تن بايد بدان توجه داشت توجه تاثير نفس يا منِ انسان است بر تن او . که نمونه هایی را از باب…