بررسی برچسب

خودشیفته

چه کسی اختلال شخصیت دارد؟

اختلال شخصیتی اختلالات شخصیتی طبقه ای از اختلالات روانی را تشکیل می دهد که توسط الگوهای ماندگار و سفت و سخت از فکر و رفتار تعریف می شود. به دلیل انعطاف پذیری و فراگیر…