بررسی برچسب

خواب

تعبیر خواب سید

به طور كلي رؤيت سيد درخواب ناشي از ارتباط روحي و قلبي بينندة خواب با ولايت دارد و اين حب و عشق به ولايت درخواب به سيماي سيّد ظهور مي كند.

رویای صادقه چیست؟

رویای صادقه چیست؟ رؤیا از جهت آنچه که انسان در خواب می بیند و از حیث مقام و مرتبه وجودی انسان که گیرنده و دریافت کننده آن صورت ها می باشد دارای اقسامی است: ۱- خوابی که…