بررسی برچسب

خواب و مرگ

تفاوت خواب و مرگ چیست؟

روح در این دنیا از بدن جدا نیست، بلکه به آن تعلق دارد و اعضا و جوارح بدن به فرمان روح حرکت و تلاش می کنند وقتی که انسان می خوابد، روح موقتاً از بدن فاصله می گیرد، ولی…

فلسفه تعدد زوجات چیست؟

مسأله تعدد زوجات یكى از احكام بسیار با اهمیت و ارزشمند از نظر اجتماعى و نظام خانوادگى دراسلام است. در قرون پیشین مستشرقین و اسلام‏شناسان غربى این مسأله را براسلام…