بررسی برچسب

خمس

خمس قبر چقدر است؟

خمس قبر چقدر است؟ عالم قبرآخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت است که هرگز از آن به سمت دنیا بازگشتی نیست. با آغاز مرگ و ورود به قبرکار دینداری و تکالیف الهی به پایان می…