بررسی برچسب

خلق

تفاوت انشاء و خلق چیست؟

فرق (انشاء) و (خلق) چیست؟ آیا معانی مختلفی که برای این دو لفظ ذکر می‌شوند مربوط به دوره خاصی (ازمرحله امر تا خلق کامل) است مثلاً جایگاه (انشاء) در کجای این مرحله از…