بررسی برچسب

خلق منفی

اثر خُلق مثبت و منفی بر جلوه جهان

همخوانی خلق خلق یک حالت هیجانی پایدار است.معمولا به حوادثی بیشتر توجه داریم که با خلق ما همخوان هستند تا حوادثی که چنین نیستند.در نتیجه،درباره ی رویدادهای همخوان با…