بررسی برچسب

خطرناک

آفات و خطرات فقر چیست؟

اثر سوء ناهنجار فقر از نظر جسمی و روانی و از نظر اخلاقی بر کسی پوشیده نیست. فقر از نظر زیست شناسی سرچشمه بسیاری از بیماریها شناخته شده است، مطالعات پزشکی نشان داده است که…

ویروسی خطرناک به نام ازدواج سفید

یکی از مهمترین نیازهای طبیعی که خدای متعال در وجود هر انسانی قرار داده، غریزه جنسی است. نیاز بسیار مهم و اساسی که موجب افزایش جمعیت و تولید نسل می شود. آیین…