بررسی برچسب

خشخاش بحری

خشخاش بحری

خشخاش بحری/مامیشا/مامیثا مامیشا گیاهی است از خانواده خشخاش که به نوع ایرانی آن خشخاش بحری گفته می شود که در درمان سیاتیک و بیماری قند موثر است در ایران در غرب ایران…