بررسی برچسب

خداوند

خداوند کیست,چیستی خداوند,تعریف خدا,درباره بزرگی خداوند,خداوند متعال کیست,آدرس خدا کجاست,خدا چیست و چه شکلیست,وجود خدا

گفتن « یا علی ادرکنی » شرک است ؟

هنگامی گفتن این جمله شرک است که شخص معتقد باشد که آن حضرت در برابر قدرت خداوند قدرت مستقلی دارد ؛ ولی اگر معتقد باشد که آن گرامی به اذن خداوند و یا از طریق دعا کردن و…

خداوند از چه زمانی بوده ؟

الف - این که خداوند نور خوانده شده است ، نه به معنای نورهای طبیعی است ؛ بلکه نوعی تشبیه معقول به محسوس است وگرنه خداوند ورای همه این توصیفات است . ب - این که فرموده اید :…