بررسی برچسب

حیوانات

آیا حیوان ها چشم برزخی دارند؟

خير، حيوان ها چشم برزخي ندارند، به چند دليل: اوّلا: چشم برزخي يا بصيرت بين، نيروي نهاني يا قوه قلبي شناسنده حقيقت است و صاحب آن كسي است كه به واسطه نيروي «چشم بصيرت»…

چرا در جامعه انسانی ، انسان ها برخلاف حیوانات ، که براساس قانون تنارع بقا زندگی می…

نخست ، باید به این نکته توجّه داشت که در بسیاری از حیوانات هم ، زندگی اجتماعی و اصل تعاون بقا وجود دارد . و اساساً زندگی به صورت جمعی نمی تواند جز بر اساس اصل تعاون صورت…