بررسی برچسب

حیوانات

آیا حیوانات عقل و شعور دارند؟

آیا حیوانات عقل و شعور دارند؟ عدم درک انسان از شعورمند بودن موجودات پیرامون خود می تواند باعث یک سوال اشتباه در باب آفرینش شود آن اینکه: " چرا خداوند، حیوانات و…