بررسی برچسب

حيات

حیات به چند معنی استعمال می شود و کدام معنای آن قابل اطلاق در مورد خدای متعال است…

حیات بمعنای زنده بودن در مورد دو دسته از مخلوقات بکار می رود . یکی بمعنای رشدو نمو که در گیاهان است که ابتدا فاقد کمال هستند و در اثر عوامل خارجی در آنـهـا پـدیـد مـی…