بررسی برچسب

حوا

آفرینش حوا چگونه بود؟

در تورات ، باب دوم سفر پیدایش ، چنین آمده است : « خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند آن دنده را که…

خلقت حوا چگونه بوده ؟

خلقت حوا چگونه بوده ؟ می گویند از ادم ع خلق شده اما چگونه ؟ایا زوجیت او مانند زوجیت سایر گونه ها بوده یا نه؟ پاسخ در آیه یک سوره مبارکه نساء آمده است:"یا ایها…