بررسی برچسب

حلول

حلول چیست و چه اِشکالی دارد؟

حلول چیست و چه اِشکالی دارد؟ یکی از عقاید مسیحیان اعتقاد به حلول است. مسیحیان بر مبنای آموزه‌های کتاب مقدسشان بر این باورند که خدای بزرگ در عیسی مسیح حلول کرده است؛ به…