بررسی برچسب

حق‌ الناس

رد مظالم چیست؟

رد مظالم چیست؟ همه ما وقتی به گذشته خود نگاه می کنیم میبینم که زمانی که اطلاعات مذهبی ما کم بوده است یا اینکه به لحاظ رشد عقلی به رشد کاملی نرسیده بودیم،گاهی حقوق…