بررسی برچسب

حضرت موسی (ع)

شیوه ‏های تبلیغی حضرت موسی (ع)

شیوه ‏های تبلیغی حضرت موسی (ع) مقدمه: اگر انسانهای روی زمین افراد منطقی و پیراسته از انگیزه های باطل بودند، فطرت و سرشت خداجویی که در آنها وجود دارد، همه را به  سوی…